ANBI

 

ANBI-pagina van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht en haar diaconie

 • Algemene gegevens

  Hervormde gemeente te Zwijndrecht

  Postbus 150

  3330 AD Zwijndrecht

  RSIN: 002 552 140

   

  Diaconie van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht

  Postbus 194

  3330 AD Zwijndrecht

  RSIN: 002 552 152

   

   

  De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 2).

   

  Deze gemeente en de diaconie van deze gemeente zijn afzonderlijke zelfstandige onderdelen als bedoeld in artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezitten rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in Ordinantie 11 artikel 5 lid 1 en 2 van de kerkorde.

   

   

  De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Zwijndrecht en de diaconie van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht.

 • Samenstelling bestuur

  Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de (wijk)kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

   

  Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit elf leden. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

   

  Het college van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste acht leden. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

   

 • Doelstelling/visie

  De PKN verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

   

  • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  • Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 • Beleidsplan

  De diverse beleidsplannen vindt u via onderstaande linken. De beleidsplannen van de wijkgemeenten vindt u op de websites van de wijkgemeenten (via de home-pagina van www.pkn-zwijndrecht.nl).

   

 • Beloningsbeleid

   

 • Verslag activiteiten

  De algemene kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de algemene kerkenraad. Uittreksels van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

   

 • Voorgenomen bestedingen

 • Toelichting op de staten van baten en lasten

  Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast wordt hen een bijdrage gevraagd voor het diaconale werk van de diaconie.

   

  Soms bezit de kerkelijke gemeente of de diaconie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente of de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente, respectievelijk het werk van de diaconie.

   

  Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

   

  Een groot deel van de ontvangen inkomsten van de gemeente wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. De ontvangsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.